Khách hàng Triệu Thảo trước và sau nâng ngực

Khách hàng Triệu Thảo trước nâng ngực tại MEDIKA

Khách hàng Triệu Thảo trước nâng ngực tại Bệnh viện thẩm mỹ MEDIKA

Khách hàng Triệu Thảo sau khi nâng ngực nội soi tại MEDIKA

Khách hàng Triệu Thảo sau khi nâng ngực nội soi tại MEDIKA