Khách hàng Tô Tuyết trước và sau nâng ngực

Khách hàng Tô Tuyết trước khi nâng ngực tại MEDIKA

Khách hàng Tô Tuyết trước khi nâng ngực tại Bệnh viện thẩm mỹ MEDIKA

Khách hàng Tô Tuyết sau nâng ngực tại MEDIKA

Khách hàng Tô Tuyết sau nâng ngực tại Bệnh viện thẩm mỹ MEDIKA